banner

eposter Education

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการอัพเดทการศึกษา ตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโครงการควรจะเน้นไปที่กระบวนการเรียนการสอนในยุคหน้า ที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนรูปแบบไปหมด ดังนั้น digital technology จะเข้าไปช่วยสถาบันตอบโจทย์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ได้

ขอบเขต

ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อสถาบันการศึกษาใน 3 ด้าน คือ 1. การเรียนการสอน 2. การวิจัย 3. การเชื่อมโยงสังคม  ซึ่งมีประเด็นให้ต้องคำนึงถึง คือ

 • ความคาดหวังต่อการใช้เทคโนโลยีซึ่งมีความหมายในสองมิติ ได้แก่ การที่บุคคลากรสายวิชาการ – การสอนของมหาวิทยาลัยสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้งานในการสอนได้อย่างสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่พึงประสงค์  และอีกมิติหนึ่ง  เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้นิสิตมีองค์ความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยี (Technological literacy)
 • สถาบันสามารถเป็นแหล่งของการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยี งานวิจัยประยุกต์ที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้จริง คือ  สามารถตอบโจทย์หรือยุทธศาสตร์ของประเทศได้  และสอดคล้องกับความต้องการในภาคเศรษฐกิจต่างๆ
 • โลกไร้พรมแดนและการแข่งขันในระดับนานาชาติ พลวัตที่รวดเร็วของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่ส่งผลการเปลี่ยนแปลงความต้องการต่อการอุดมศึกษา การบูรณาการการวิจัยและสร้างองค์ความรู้กับการสร้างคุณค่าและการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 • การเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัฒน์ การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนลีสารสนเทศ การเกิดขึ้นของ ASEAN Economic Community ความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคม ภาวะคุกคามจากภัยพิบัติ สถาบันจะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางนี้ และเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ยุค 2  และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

เอกสารดาวน์โหลด

รายการที่ รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ร่างกำหนดการสัมมนาโครงการ Education ICT Forum 2017 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2 Concept Paper - Education ICT Forum 2017 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
3 แบบลงทะเบียน Education ICT Forum 2017 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
4 สถานที่พักใกล้เคียง คลิกเพื่อดาวน์โหลด
5 Debate To What Extent Telemedicine can help Thai Society Which Technology is Real-Matched  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
6 ปาฐกถา 4 How action step the Higher Education support Thailand 4 0  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
7 ผศ.สมจิตต์   ลิขิตถาวร  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
8 เสวนา 1  There is an Abundance of Digital Content in this Universe Can we maximize it  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
9 เสวนา 2  Thailand 4 0 is driven by STEM, How to integrate STEM is Education System_ดร. ชฎามาศ  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
10 เสวนา 2 Thailand 4 0 is driven by STEM, How to integrate STEM is Education System_ดร. เสาวณี  คลิกเพื่อดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย

 • มหาวิทยาลัยของรัฐ 12 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 18 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยเอกชน 43 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน
 • สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 2 สถาบัน
 • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 5 สถาบัน
 • วิทยาลัย 7 สถาบัน
 • โรงเรียนนายทหารและนายตำรวจสัญญาบัตร 4 สถาบัน
 • สถาบันเอกชน 12 สถาบัน
 • วิทยาลัยเอกชน 20 สถาบัน

Screen Shot 2560-02-15 at 09.10.08

Format of event

 • Exhibition and Showcase
 • Conference Program
 • Keynote and Plenary Session
 • Dean Forum Group
 • Networking Function
 • Tech Start Up! Start Here! Session

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

สถาบันอุดมศึกษาของไทย จะสามารถประยุกต์ใช้ digital technology เข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการเรียนการสอน และการบริหารสถาบันอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมเป็น digital university ที่สามารถเพิ่มศักยภาพและพัฒนานวัตกรรมด้วยการใช้ digital เพื่อตอบสนองต่อการวิจัยขั้นสูงต่อไป

Advisory Council


นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(กรรมการ)
อยู่ในระหว่างเรียนเชิญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์
ผู้อำนวยการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(กรรมการ)

รศ.ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(กรรมการ)

ดร.จอมขวัญ ผลภาษี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(กรรมการ)

ผศ.สมจิตต์   ลิขิตถาวร
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(กรรมการ)

น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(กรรมการ)

คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)

เจ้าภาพร่วม

 

ร่วมสนับสนุนโครงการโดย