เกี่ยวกับเรา

โครงการ Education ICT Forum 2017

แนวคิดหลัก : Education ICT Forum 2017 : How to reform Education System to accelerate Thailand 4.0

 

banner

 

 

หลักการและเหตุผล

เราจะเดินหน้ายุทธศาสตร์ประเทศไทยอย่างไร  ภายใต้บริบทแห่งความท้าทายใหม่ กฎระเบียบใหม่ของโลก  ซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างไม่สามารถคาดการณ์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะต้องมุ่งเน้น เรื่องการศึกษาแห่งอนาคต digital technology จะทวีพลังและบทบาทอย่างไร

ทั้งนี้มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ในอุตสาหกรรมการศึกษาที่ต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันทางวิชาการ ท่ามกลางสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น การดำรงคุณภาพความเป็นเลิศท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์  และพลวัตโลก ที่เปลี่ยนแปลงในระดับวินาทีนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบสำคัญของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยทั้งในยุคปัจจุบันและอนาคต  ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น จำเป็นและต้องถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ ตลอดจนการติดต่อสื่อสารทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร และกับสถาบันเกี่ยวข้องอื่น  ในยุคที่โลกไร้พรมแดนอีกต่อไป

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ในฐานะองค์กรขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในฐานะผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ICT แห่งชาติ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญ ซับซ้อน ของบริบทแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐาน สถาบันการศึกษา จึงได้ร่วมดำริจัดงาน Education ICT Forum 2017  ภายใต้แนวคิดหลัก Education ICT Forum 2017 : How to reform Education System to accelerate Thailand 4.0 ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังนี้

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการอัพเดทการศึกษา ตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เน้นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และโครงการควรจะเน้นไปที่กระบวนการเรียนการสอนในยุคหน้า ที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนรูปแบบไปหมด ดังนั้น digital technology จะเข้าไปช่วยสถาบันตอบโจทย์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนี้ได้
 2. เป็นเวทีแสดงนวัตกรรม ในการพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้งาน ICT ในการบริหาร การบริการ และการพัฒนาองค์กร
 3. เป็นเวทีเพื่อการศึกษา วิจัย เพิ่มศักยภาพ และพัฒนานวัตกรรมด้านการใช้ ICT เพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม่
 4. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ความรู้ในการเพิ่มทรัพยากร และช่องทางการเข้าถึงทรัพยากรทางด้าน ICT ที่ทันสมัย
 5. เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาความสามารถของนิสิต  บุคคลากร และสังคม ให้มีความรู้ ทักษะ ในการใช้งาน ICT ผ่านหลักสูตรร่วมสมัย
 6. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการเสริมสร้าง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่มีมาตรฐานและนำสมัย  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบัน

ขอบเขต

ความคาดหวังของสังคม ที่มีต่อสถาบันการศึกษา ใน 3 ด้านคือ 1. การเรียนการสอน  2.  การวิจัย  3.  การเชื่อมโยงสังคม  ซึ่งมีประเด็นให้ต้องคำนึงถึงคือ

 • ความคาดหวังต่อการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีความหมายในสองมิติได้แก่ การที่บุคคลากรสายวิชาการ – การสอนของมหาวิทยาลัยสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้งานในการสอนได้อย่างสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ และอีกมิติหนึ่ง เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้นิสิตมีองค์ความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยี (Technological literacy)
 • สถาบันสามารถเป็นแหล่งของการทำวิจัยเพื่อการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยี งานวิจัยประยุกต์ที่เกิดขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้จริงคือ สามารถตอบโจทย์หรือยุทธศาสตร์ของประเทศได้ และสอดคล้องกับความต้องการในภาคเศรษฐกิจต่างๆ
 • โลกไร้พรมแดนและการแข่งขันในระดับนานาชาติ พลวัตที่รวดเร็วของเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่ส่งผลการเปลี่ยนแปลงความต้องการต่อการอุดมศึกษา การบูรณาการการวิจัยและสร้างองค์ความรู้กับการสร้างคุณค่าและการนำไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 • การเรียนรู้ในยุคโลกาภิวัฒน์ การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนลีสารสนเทศ การเกิดขึ้นของ ASEAN Economic Community ความผันผวนทางเศรษฐกิจและสังคม ภาวะคุกคามจากภัยพิบัติ สถาบันจะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางนี้ และเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ยุค 2  และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

ระยะเวลาในการจัดงาน

วันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2560

สถานที่การจัดงาน

ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รูปแบบการจัดงาน

 • การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ
 • การชมนิทรรศการในส่วนแสดงเทคโนโลยี ICT
 • กิจกรรม Dean Forum Group การประชุมผู้บริหาร แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ และกรณีศึกษาต่างๆ ที่สำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการการศึกษา
 • กิจกรรม Tech Start Up! Start Here! Session การบรรยาย ให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุกิจรูปแบบใหม่ ให้กลุ่มนักศึกษา
 • Networking Function

งบประมาณค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรมสัมมนา ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเช้า อาหารเย็น และค่าเดินทาง)  โดยสำหรับข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไข

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที่ (แฟกซ์) 02-6617757 หรือ (อีเมล์) Tanya@absolutealliances.com , info@absolutealliances.com

ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

 • ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8   
 • ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7    
 • ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4

รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน

หมายเหตุ: การยกเลิกการลงทะเบียน จะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับเอกสารสัมมนา)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งาน ICT เพื่อสนับสนุนการบริหาร การบริการ และการพัฒนาองค์กร
 2. สามารถเพิ่มศักยภาพ และ พัฒนานวัตกรรม  ด้านการใช้ ICT เพื่อบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนสมัยใหม่
 3. สามารถเพิ่มทรัพยากร และช่องทางการเข้าถึงทรัพยากร ทางด้าน ICT ที่ทันสมัย ตอบสนองต่อการวิจัยชั้นสูงสมัยใหม่
 4. สามารถพัฒนาความสามารถของนิสิต บุคคลากร  และเชื่อมโยงสู่สังคม ให้มีความรู้ ทักษะ ในการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์  มีคุณธรรมและจริยธรรม
 5. สามารถพัฒนา เสริมสร้าง และบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ที่มีมาตรฐาน และนำสมัย  พร้อมนำพาสถาบันสู่ความเป็น  Digital University

กลุ่มเป้าหมาย

 • มหาวิทยาลัยของรัฐ 12 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 18 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยเอกชน 43 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 สถาบัน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน
 • สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 2 สถาบัน
 • สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  5 สถาบัน
 • วิทยาลัย  7 สถาบัน
 • โรงเรียนนายทหารและนายตำรวจสัญญาบัตร 4 สถาบัน
 • สถาบันเอกชน 12 สถาบัน
 • วิทยาลัยเอกชน 20 สถาบัน

โครงสร้างการจัดงาน

เจ้าภาพร่วมโดย

 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

สนับสนุนการจัดงานโดย

 • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
 • ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต      
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา      
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่      

รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

 • นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์   

รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์     

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์ 

ผู้อำนวยการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • รศ.ดร.วิเชียร   ศรีพระจันทร์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 • นายวีระพันธ์   ชมพูแดง

ผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • ผศ.สมจิตต์   ลิขิตถาวร

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • ดร.จอมขวัญ   ผลภาษี   

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 • น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • คุณดิลก  คุณะดิลก

กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย

บริษัท แอ๊บโซลูทท์  อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2661-7750  โทรสาร 0-2661-7757

โทรศัพท์มือถือ : 086-339-4652

อีเมล์ : Tanya@absolutealliances.com,Info-absolute@absolutealliances.com

เว็บไซต์ : www. Educationictforum.com

เฟซบุ๊ค : Education-ICT-Forum

 

Advisory Council


นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(ประธานที่ปรึกษา)


ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการเตรียมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(กรรมการ)

ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(กรรมการ)
อยู่ในระหว่างเรียนเชิญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน์
ผู้อำนวยการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(กรรมการ)

รศ.ดร.วิเชียร ศรีพระจันทร์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(กรรมการ)

ดร.จอมขวัญ ผลภาษี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
(กรรมการ)

ผศ.สมจิตต์   ลิขิตถาวร
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(กรรมการ)

น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(กรรมการ)

คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
(กรรมการ)

เจ้าภาพร่วม

 

ร่วมสนับสนุนโครงการโดย