เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

รายการที่ รายละเอียดเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ร่างกำหนดการสัมมนาโครงการ Education ICT Forum 2017 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
2 Concept Paper - Education ICT Forum 2017 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
3 แบบลงทะเบียน Education ICT Forum 2017 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
4 สถานที่พักใกล้เคียง คลิกเพื่อดาวน์โหลด
5 Debate To What Extent Telemedicine can help Thai Society Which Technology is Real-Matched  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
6 ปาฐกถา 4 How action step the Higher Education support Thailand 4 0  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
7 ผศ.สมจิตต์   ลิขิตถาวร  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
8 เสวนา 1  There is an Abundance of Digital Content in this Universe Can we maximize it  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
9 เสวนา 2  Thailand 4 0 is driven by STEM, How to integrate STEM is Education System_ดร. ชฎามาศ  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
10 เสวนา 2 Thailand 4 0 is driven by STEM, How to integrate STEM is Education System_ดร. เสาวณี  คลิกเพื่อดาวน์โหลด